top of page

Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. Kiếm điểm

  • Book an appointment

   Nhận 20 điểm

  • Registration Member Point

   Nhận 20 điểm

  • Sign up to the site

   Nhận 10 điểm

  • Order a plan

   Nhận 1 điểm cho mỗi ₱1 chi tiêu

 3. Quy đổi phần thưởng

  bottom of page